Navreme Boheme Navreme Boheme
 
Site search
 
 
Contents

Contents

ÚVODNÍ STRÁNKA
0. ÚVOD
0.1 Předmluva
0.2 Autoři zprávy
0.3 Seznam zkratek
0.4 Vybrané citáty z evaluačních návštěv a rozhovorů
0.4.1 Česká republika
0.4.2 Zahraničí
1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1 VYBRANÁ POZOROVÁNÍ
1.2 VYBRANÁ ZJIŠTĚNÍ
1.3 VYBRANÁ DOPORUČENÍ
2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A NÁRODNÍ STRATEGIE
2.1 Pomoc EU a ESF České republice v období 2000–2006
2.2 Pomoc EU a ESF České republice 2007–2013
2.3 CIP EQUAL ČR v období 2004–2006
2.3.1 Právní rámec
2.3.2 Pomocná infrastruktura
2.3.3 Vládní politika
2.4 Strategické oblasti EQUAL a mezinárodní spolupráce
2.4.1 Rozvoj lidských zdrojů
2.4.2 Strategie zaměstnanosti
2.4.3 Strategie inovací
2.4.4 Co EQUAL přinesl
3. CÍLE A METODY EVALUACE
3.1 Cíle evaluace a strategie jejich naplnění
3.2 Evropský a transnárodní aspekt evaluace
3.2.1 Kritéria výběru zemí
3.3 Cílové skupiny evaluace
3.4 Metodika evaluace
3.4.1 Analýza dokumentů
3.4.2 Dotazníky
3.4.3 Evaluační návštěvy
3.4.4 Evaluace procesů
3.4.5 Fokusní skupiny
3.4.6 Kontinuální (průběžná) evaluace
3.4.7 Případové studie
3.4.8 Řízené rozhovory
3.4.9 SWOT
4. POZOROVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ
4.1 Analýza dokumentů
4.2 Dotazníkové šetření
4.3 Evaluační návštěvy, rozhovory a případové studie
4.4 Fokusní skupiny a evaluace procesů
5. ZJIŠTĚNÍ PODLE VYBRANÝCH TÉMAT
5.1 Příprava mezinárodní spolupráce
5.2 Administrace a řízení mezinárodní spolupráce
5.3 Realizace mezinárodní spolupráce: aktivity, výstupy
5.4 Udržitelnost, mainstreaming a širší partnerské sítě
5.5 Monitoring a evaluace
5.6 Řízení programu CIP EQUAL a dalších programů RLZ financovaných z ESF
6. POPIS PRŮBĚHU HODNOCENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPŮ EVALUACE
6.1 Téma 1: Část studie zaměřená na podporu při přípravě první výzvy Prioritní osy mezinárodní spolupráce OP LZZ
6.2 Téma 2: Část studie zaměřená na hodnocení práce českých RP
6.3 Téma 3: Část studie zaměřená na hodnocení práce RP podporovaných v jiných členských státech EU
6.4 Téma 4: Analýza specifických aspektů a přidané hodnoty projektů ESF založených na podpoře mezinárodní spolupráce
6.5 Téma 5: Analýza zajímavých přístupů a konkrétních oblastí RLZ v dalších zemích EU
6.6 Téma 6: Část studie zaměřená na syntézu poznatků z předchozích částí studie (část 1)
6.7 Téma 6: Část studie zaměřená na syntézu poznatků z předchozích částí studie (část 2)
7. DOPORUČENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN
7.1 Doporučneí pro překladatele a realizátory projektů
7.1.1 Příprava mezinárodní spolupráce
7.1.2 Administrace a řízení mezinárodní spolupráce
7.1.3 Aktivity, přidaná hodnota
7.1.4 Udržitelnost, mainstreaming a širší partnerské sítě
7.1.5 Monitoring a evaluace
7.2 Doporučení pro ŘO a NPS
7.2.1 Role v rámci programu a vztahy k dalším aktérům
7.2.2 Formulace očekávaných výstupů a výsledků mezinárodní spolupráce
7.2.3 Příprava partnerských smluv
7.2.4 Administrace a řízení mezinárodní spolupráce
7.2.5 Udržitelnost, mainstreaming a širší partnerské sítě
7.2.6 Monitoring a evaluace
7.2.7 Závěr k doporučení pro řídící orgán
7.3 Doporučení pro partnery mainstreamingu
8. PŘÍLOHY
8.1 Zadávací dokumentace
8.2 Témata evaluace 1-6
8.3 Dotazníkové šetření
8.4 Seznam osob zahrnutých do návštěv a rozhovorů
8.5 Scénář rozhovorů
8.6 Struktura rozhovorů
8.7 Přehled případových studií
8.8 Struktura případových studií
8.9 Strukturovaný seznam informačních zdrojů
8.10 Kontakty
8.11 Vypořádání připomínek