Navreme Boheme Navreme Boheme
 
Site search
 
 
Contents

Contents

ÚVODNÍ STRÁNKA
1. Kontext evaluace
1.1 Širší  rámec zadání
1.2 Historie a příklady
1.3 Celkový dlouhodobý rámec změn
1.4 Základní aspekty aktuálního hodnocení změn
1.5 Základní orientace problémového pole
2. Předmět a cíle evaluace (bod 2.2 zadání)
2.1 Obecný cíl a specifické cíle evaluace
2.2 Obecně formulované cíle zadání, odpovědi na ně a jejich zasazení do kontextu
2.2.1 Identifikace taxonomie projektů zaměřených na problematiku romských komunit
2.2.2 Identifikace reprezentativních projektů
2.2.3 Vyhodnocení účinnosti a hospodárnosti systému podpory tohoto typu projektů
2.2.4 Vyhodnocení účinnosti projektů zaměřených na romskou problematiku
2.2.5 Posouzení vhodnosti hodnotících kriterií pro projektové žádosti tohoto typu projektů
2.2.6 Identifikace aktuálně dostupných dopadů projektů ve vztahu k sociálně vyloučeným romským lokalitám
2.2.7 Zhodnocení celkové úspěšnosti tohoto typu podpory v programovém období 2004–2006
2.2.8 Návrh úpravy nastavení tohoto typu podpory pro programové období 2007–2013
3. Odpovědi na evaluační otázky a úkoly (bod 2.3 zadání, obecná část)
3.1 Globální evaluační otázka: Nakolik byla podpora v systému 2004–2006 celkově úspěšná a proč? Jaká lze identifikovat slabá a silná místa podpory?
3.2 Problematika používání pojmu sociální exkluze a širší pojetí problematiky vyplývající ze zadání a jednotlivých evaluačních úkolů a otázek
3.3 Identifikace vhodné metody evaluace
3.4 Taxonomie projektů
4. Zhodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu projektů a systémů podpory projektů zaměřených na romskou komunitu (bod 2.3 zadání, celková výchozí analýza)
A Hodnocení výstupů projektů: dopady a efektivnost projektů přímo působících v místě (terénní práce)
A1. Východiska v samotném zadání projektů a popis některých rozporů vycházejících z povahy dané problematiky
A2. Dopad zákona o sociálních službách
A3. Vlastní hodnocení efektivity terénní práce v rámci evaluace
A4. Shrnutí k části A
A5. Doporučení k části A
B Hodnocení výstupů projektů: dopady a efektivnost projektů týkajících se vzdělávání, podmínek a metodik vzdělávání
B1. Poznámka k projektům v opatření 3.1 OP RLZ
B2. Problematika výchovy a vzdělávání v kontextu osvojování si postupů sociální inkluze
B3. Mechanismus odloženého efektu
B4. Ostatní nástroje používané v projektech zaměřených na vzdělávání
B5. Role vzdělávacího systému při formování vztahu mezi majoritou a exkludovanými skupinami a jednotlivci
B6. Shrnutí k části B
B7. Doporučení k části B
C Hodnocení výstupů projektů: dopady a efektivnost komplexních projektů přímo působících v místě
C1. Mechanismy oddělení exkludovaných minorit od majority
C2. Zaměření projektů na změny v mechanismech oddělení exkludovaných od majority a způsobech myšlení
C3. Problematika stanovení cílů a hodnocení efektů komplexních programů
C4. Shrnutí k části C
C5. Doporučení k části C
D Hodnocení výstupů projektů: ostatní projekty (specificky zaměřené na spolupráci s konkrétními úřady nebo na řešení vymezených problémů)
D Hodnocení výstupů projektů: ostatní projekty (specificky zaměřené na spolupráci s konkrétními úřady nebo na řešení vymezených problémů)
D1. Doporučení k části D
E Hodnocení výstupů projektů: projekty nepřímé pomoci, posilování organizací apod.
E1. Povaha problému
E2. Jiný úhel interpretace účinnosti tohoto typu podpory
E3. Shrnutí k části E
A-E Celkový závěr k hodnocení výstupů projektů (A-E)
5. Odpovědi na evaluační úkoly a otázky (viz bod 2.3 zadání, detailní postup podle jednotlivých úkolů 1–4)
5.1 Globální evaluační otázka: Nakolik byla podpora v systému 2004–2006 celkově úspěšná a proč? Jaká lze identifikovat slabá a silná místa podpory?
Úkol 1 – Taxonomie projektů
Úkol 2 – Reprezentativita projektů
Úkol 3 – Účinnost projektů
Úkol 4. – Hodnotící kritéria projektů
6. Taxonomie projektů
6.1 Terénní projekty
6.2 Projekty zaměřené na vzdělávání a související aktivity a změny vzdělávacího systému
6.3 Projekty zaměřené na změny klimatu v místě
6.5 Projekty na posilování organizací a jejich absorpčních kapacit a ostatní projekty na posilování infrastruktury poskytovatelů
6.6 Shrnutí
6.7 Zkráceně k navrženým podmínkám, ukazatelům a indikátorům podle jednotlivých typů projektů
7. Metodika evaluace
7.1 Cílové skupiny
7.2 Problematika sběru dat a dokumentů
7.3 Analýza dokumentů
7.4 Dotazníkové šetření
7.5 Evaluační návštěvy
7.6 Řízené rozhovory
7.7 Terénní výzkum
HODNOTITELSKY TÝM
SEZNAM ZKRATEK
8. PŘÍLOHY
8.1 Výběr projektů pro evaluační návštěvy a terénní výzkum
8.2 Scénář rozhovorů a návštěv (Předloha pro hodnotitele v rámci projektu)
8.3 Metodika terénního výzkumu
8.4 Dotazníkové šetření
8.5 Přehled zdrojů pro hodnocení
8.6 Přehled projektů a kontakty
8.7 Kontakty na romské krajské koordinátory
8.8 Výsledky dotazníkového šetření – odpovědi hodnotitelů
8.9 Zadávací dokumentace pro předkladatele nabídek